Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

Ansökan öppen för vårens Nordic Match

Nordic Match är en pop-up-think-tank och ett kreativt nätverk för kreativa proffs i Norden, skapat av Nordisk kulturkontakt och den kreativa byrån Måndag. Genom att låta kreativa proffs från hela Norden träffas och arbeta tillsammans med nyskapande och hållbara idéer vill vi skapa nya nätverk i Norden och samtidigt skapa nya kreativa idéer kring viktiga teman.

Temat för Nordic Match våren 2020 är yttrandefrihet. Vi söker efter kreativa proffs från hela Norden som vill tillbringa fyra dagar i Helsingfors för att lära känna varandra och tillsammans jobba kring temat. Deadline för ansökan är 29 februari.

Varje runda av Nordic Match har också en lokal partner som ger deltagarna en specifik uppgift och sedan förhoppningsvis kan använda sig av de idéer som arbetats fram. Den här våren är vår partner Taike – Centret för konstfrämjande i Finland.

Centret för konstfrämjande (Taike) är ett expert- och serviceämbetsverk för konstfrämjande. Taike och i dess anknytning verkande konstkommissioner och nämnder delar ut stipendier åt professionella konstnärer och bidrag åt sammanslutningar inom konstfältet – 40 miljoner euro årligen.

Ett nytt initiativ är Experttjänsterna inom offentlig konst som fortsätter Taikes arbete för att främja principen att minst en procent av byggkostnaderna ska gå till konst.

Taike erbjuder experttjänster för aktörer inom den offentliga och privata sektorn för att utveckla konstprocesserna i den byggda miljön samt beviljar bidrag för nya projekt som följer enprocentsprincipen.

Arbetet i vårens Nordic Match kommer att fokusera på frågor kring offentliga utrymmen och yttrandefrihet. Vem vestämmer om de miljöer vi lever i? Vilken roll har konsten på de ställen vi bor och lever? Vad menar vi när vi säger ”offentlig konst”? Tar nordiska konstnärer yttrandefriheten förgiven? Till vilken grad begränsas vår yttrandefrihet  av marknadskrafter och västliga värderingar?

Ansök här senast 29 Februari

The post Ansökan öppen för vårens Nordic Match appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Kultur- och konstprogrammet öppnar med en uppdaterad ansökningsblankett

Årets första ansökningsomgång för Kultur- och konstprogrammet har öppnats med en uppdaterad ansökningsblankett. Stödprogrammets kriterier och mål är oförändrade, men blanketten har utvecklats med målet att vara mera användarvänligt.

Den nordiska dimensionen, konstnärliga kvaliteten och samarbetsdimensionen i projektet är fortfarande de viktigaste programkriterierna. Relevanta frågor för bedömningen av kvaliteten är hur projektet utvecklar konst- och kulturområdet, hur nyskapande projektet är och om resultatet av arbetet kommer att kunna leva vidare. En bedömning görs också på den sökandes förmåga att genomföra projektet på ett bra sätt. Projektets hållbarhet bedöms särskilt ur ett socialt perspektiv, enligt projektets effekt på och betydelse för utvecklingen av ett hållbart, inkluderande och mångsidigt konst- och kulturliv i Norden.

Bedömningen påverkas av Nordiska ministerrådets horisontella perspektiv med betoning på jämställdhet, hållbarhet samt barn och unga. Ansökningarna utvärderas också utifrån teman i strategin för det nordiska kultursamarbetet 2013–2020: det hållbara, det kreativa, det interkulturella, det unga och det digitala Norden.  Det finns inga öronmärkta pengar till ovannämnda strategiska innehåll och programmet är öppet också för projekt som hänför sig till andra teman.

Ansökningstiden är öppen mellan femte februari och femte mars 2020. Vänligen notera att ansökningstiderna för samtliga program utgår klockan 15.59 finsk tid.

The post Kultur- och konstprogrammet öppnar med en uppdaterad ansökningsblankett appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nordisk børneteater i det mangfoldige samfund

Vad händer när 21 skådespelare från sju olika länder samlas för att utbyta erfarenheter, idéer och berättelser?

Tre nya berättelser för barn och unga samt erfarenheterna från arbetsprocessen har presenterats i Oslo, Malmö och Köpenhamn. Nu kan även du bekanta dig med publikationen från Prospero Workshop II, som förverkligades inom projektet Nordisk børneteater i det mangfoldige samfund-Dramatikerworkshop for skuespillere og netværksmøder.

Projektet är ett samarbete mellan Passepartout Theatre Production i Danmark, Teater Joker i Norge och Unga Malmö Stadsteater från Sverige. Deltagarna kom från Burkina Faso, Uganda, Kina, Nepal, Danmark, Norge och Sverige. Projektet beviljades stöd från Kultur- och konstprogrammet som administreras av Nordisk kulturkontakt.

The post Nordisk børneteater i det mangfoldige samfund appeared first on Nordisk kulturkontakt.

NORDBUK blir Norden 0–30

Stödprogrammet NORDBUK byter namn till Norden 0–30. Programmet stöder barn och ungas egna projekt och syftet är att stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter.

Med namnändringen vill programmets huvudman, Nordiska kommitten för barn och unga (NORDBUK), tydligare signalera stödprogrammets målgrupp och syfte.

– Kommittén upplevde det nödvändigt att frångå det för målgrupperna kryptiska gamla namnet och stärka kopplingen till det åldersspektrum som programmet jobbar med. Norden 0–30 understryker att även de allra yngsta nordborna ska omfattas av stödverksamheten, säger Alfiero Zanotto, rådgivare för Norden 0–30-stödprogrammet.

Personer över 30 år kan också vara med i de projekt som stöds, men projektledaren bör vara högst 30 år gammal.

2020 års första ansökningsomgång inleds den 2 januari. Inför och under ansökningsomgången pågår en sociala medier-kampanj som kommunicerar namnbytet på fem nordiska språk.

The post NORDBUK blir Norden 0–30 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Årets siste søknadsrunde for mobilitetsstøtte

Mobilitetsprogrammets siste søknadsrunde for 2019 er nå avsluttet. Nordisk kulturkontakt mottok 180 søknader og et samlet søknadsbeløp på 571 290 €. Mobilitesprogrammet ekspertgruppe bevilget støtte til 51 reiser i Norden og Baltikum til et samlet beløp av 137 970  €.

En kunstner som fikk støtte var den danske barnebokforfatteren og fortellerkunstneren Maria Rørbæk Wanscher som skal reise fra København til den lille bygda Ørsta i Norge for å drive research og hente inspirasjon til kommende prosjekter. Forfatteren har gitt ut flere barnebøker med fokus på hvordan vi snakker, leser og skriver. I Ørsta er hun blant annet invitert til å opptre i en barnehage med boken sin “Ha´det Smokk, sagde krokodillebarnet”. Gjennom performativ og interaktiv formidling med lek og sang gir forfatteren barn muligheten til å oppdage likheter og forskjeller ved å bo og leve i forskjellige deler av verden – det være seg Danmark, Afrika eller en liten bygd i Vest-Norge.

Mobilitetsstøtten er for reise og/eller opphold for profesjonelle kunstnere eller kulturarbeidere i Norden og/eller Baltiske land.

Støtte gir søkere, som kan være enkeltpersoner eller små grupper, tilgang til kontakter, ferdigheter og kunnskap fra forskjellige deler av regionen. Støtte kan også brukes til å presentere kunst og kulturproduksjoner og for å øke interessen for nordisk og baltisk kunst og kultur.

Søknadsfrister for 2020 ligger nå tillgjenglig på vår hjemmeside. Den første søknadsfristen er allerede 4. februar.

Kommende søknadsrunder for 2020 er:

03.01.2020 – 04.02.2020

03.03.2020 – 03.04.2020

17.07.2020 – 17.08.2020

18.09.2020 – 19.10.2020

The post Årets siste søknadsrunde for mobilitetsstøtte appeared first on Nordisk kulturkontakt.

33 projekt beviljades understöd från Kultur- och konstprogrammet

Kultur- och konstprogrammets andra ansökningsomgång för 2019 är nu avslutad. Nordisk kulturkontakt mottog totalt 188 ansökningar och det ansökta beloppet var sammanlagt 6 796 782 euro. Stöd beviljades till 33 projekt och den totala utdelade summan var 1 073 875 euro.

Exempel på stödda projekt

Den avslutade omgången fick in många realistiska ansökningar av god kvalitet. Stora politiska teman i vår tid var tydligt representerade bland ansökningarna. Som exempel kan nämnas social och ekologisk hållbarhet och mångfald. Flera av ansökningarna presenterade tvärvetenskapliga projekt med genuint tvärsektoriellt samarbete över flera konstgenren. Ett exempel på ett sådant är In Search for Magic – A Proposal for a New Constitution for the Republic of Iceland av Cycle, Music and Art Festival i samarbete med Reykjavik Art Festival och Reykjavik konstmuseum samt partners från Danmark, Grönland, Spanien och Tyskland. In Search for Magic är en tvärdisciplinär socio-politisk performans om den isländska allmänhetens strävan efter en ny grundlag.

Ett aktuellt samhälleligt tema behandlas också av Ethnic plurality and forced migration on Nordic stages av Finlands Nationalteater i Helsingfors, Nordic Black Theater i Oslo och Sort/Hvid i Köpenhamn, samt en mångfald av individer som samarbetar med syftet att öka kulturell mångfald och representation på teaterfältet, ubyta kunskap om politiska eller dokumentära teaterprojekt som behandlar tematiken, undersöka deltagande i samhällelig diskussion via konsten och utveckla publikarbete till nya mångkulturella publikgrupper.

Designutbyte mellan Norden och Förenta staterna 1890-1980 har undersökts av Milwaukee Art Museum i samarbete med Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Nationalmuseum i Stockholm och Nasjonalmuseet i Oslo. Bidraget från Nordisk kulturkontakt riktas till publikarbete i anknytning till utställningen.

Kulkue – Parad – Parade är ett rörligt dansprojekt, som simulerar folktraditionens resa och utveckling genom Norge, Sverige och Finland i en produktion av folkdans och dokumentärfilm under åren 2020 och 2021. Verket är i ständig förändring och skapar nya betydelseförhållanden på sin väg. Också sätten för framförandet varierar från det sceniska till det sociala samt en hybrid av bådadera.

Kulturella satsningar på barn och unga synliggörs exempelvis via projektet Kids in Jazz, en internationell jazzfestival i Oslo som möjliggör nätverk såväl mellan unga jazzmusiker som institutioner och pedagoger som arbetar med målgruppen.

Längst ner på sidan Resultat kan du se alla projekt som mottagit stöd från Kultur- och konstprogrammet både i den här och tidigare omgångar.

Två ansökningsomgångar per år

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgångar är 5.2-5.3.2020 och 10.8-10.9.2020. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.

The post 33 projekt beviljades understöd från Kultur- och konstprogrammet appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Understöd beviljades till 15 kortvariga nätverksprojekt

Årets andra ansökningsomgång för kortvarigt nätverksstöd är nu slutförd och 15 projekt beviljades understöd. Det totala beviljade beloppet var 245 093 euro. Nordisk kulturkontakt mottog 50 ansökningar och det totala ansökta beloppet var 834 050 euro.

Sakkunniggruppen prisade mångfalden av olika slags projekt, från små nischprojekt till mer omfattande projekt mellan etablerade kulturorganisationer. De beviljade projekten reflekterar mångfalden av konst- och kulturfältet och omfattar dels traditionella konstområden såsom film, teater, litteratur, dans och bildkonst men dels är det beaktansvärd att så mycket som 60 % av de beviljade projekten jobbar tvärkonstnärligt. Dessutom omfattar de beviljade projekten även mindre traditionella genrer som storytelling, kulturarv och dockteater samt samarbete mellan konst och neurologi och logopedi.

Du kan bekanta dig med alla beviljade projekt på vår resultat-sida.

Nätverksstöd faciliterar möten och utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum. Stödformen är en del av det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som fokuserar på att öka utbytet av kunskap, kontakter och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Den nästa ansökningsrundan öppnar den 22 januari 2019 och då är det möjligt att söka både kortvarigt och långvarigt nätverksstöd. Vänligen notera också att endast kortvarigt nätverksstöd kan sökas två gånger om året. Det långvariga nätverksstödet har årligen bara en ansökningsomgång.

The post Understöd beviljades till 15 kortvariga nätverksprojekt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Kom med! Det gror i Nord – bilder, musik och ord

Kom med – det gror i Nord undersöker nordisk identitet, kultur och historia via skapande inlärningsprocesser. Projektgruppen har besökt skolor där de tillsammans med elever och lärare har skapat sånger, bildkonst och dikter om sina egna länder och om Norden.

Utifrån projektet har skapats ett studiematerial, som hjälper eleverna att granska sitt eget land i relation till andra nordiska länder och fundera över vad som är viktigt och särskilt i såväl elevernas eget liv som för andra barn i Norden. Undervisningsmaterialet finns nu fritt tillgängligt på Norden i skolan -portalen.

Projektet har fått bidrag från Volt – språk och kulturprogram för barn och unga upp till 25 år, som förvaltas av Nordisk kulturkontakt. Programmet stöder projekt som väcker intresse för konst, kultur och språk i andra nordiska länder och områden. Projektet Kom med – det gror i Nord har förverkligats i samarbete mellan de nordiska musikerna Lone Wernblad (DK), Peter Wemö (SE), Bergur Fonsdal Johannesen (FO) och Benjamin Aggerbæk (DK).

The post Kom med! Det gror i Nord – bilder, musik och ord appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Kim Hankyul och Minna Kangasmaa valda för nästa nordiSKulptur-utställning

Kim Hankyul från Norge och Minna Kangasmaa från Finland har valts som konstnärer för den andra nordiSKulpturutställningen på Galleria Sculptor i september 2020.

NordiSKulptur är ett samarbete mellan Galleria Sculptor och Nordisk kulturkontakt och lyfter fram samtida nordisk skulptur. Utställningen 2020 genomförs i samarbete med det norska skulptörförbundet Norsk Billedhoggerforening.

Kim Hankyul arbetar främst med ljudinstallationer där ljuden skapas av trämaterial i kinetisk eller motoriserad rörelse. Genom att sammanföra ljud och mekanisk rörelse vill Hankyul i sin konst undersöka det rutinmässiga våldet i vardagliga aktiviteter. Hankyul är hemma från Sydkorea och är numera bosatt i Bergen. Hans verk har ställts ut bland annat på Bergens konsthall (2019), Bergen Center for Electronic Art (2019), Lydgalleriet i Bergen (2019), Doosan Art Center i Seoul (2018) och Unoffical Preview Gallery i Seoul (2017).

Minna Kangasmaa undersöker i sin konst vår tids ekologiska kris och vårt förhållande till den materiella världen. Hon har sedan 2008 jobbat med en serie verk under titeln Systema naturae, där hon undersöker människans, samhällets och naturens växelverkan och förmåga att åstadkomma både förstörelse och framsteg. Kangasmaa är född i Uleåborg där hon nu också bor och arbetar. Hennes verk har ställts ut både på grupputställningar och separatutställningar i Finland och utomlands, bland de senaste kan till exempel noteras Bildkonstveckorna i Mänttä (2019), PARALLEL VIENNA -mässan i Österrike (2019), MUU Kaapeli-galleriet i Helsingfors (2019) och Gamla rådhusets galleri i Åbo (2017).

Konstnärerna valdes ut genom en ansökningsprocess som var öppen för medlemmarna i Finska skulptörförbundet och Norsk Billedhoggerforening. Valet gjordes av en jury bestående av Simo Ripatti och Andy Best från Finska skulptörförbundet samt Sabina Westerholm, direktör på Nordens hus i Reykjavik.

The post Kim Hankyul och Minna Kangasmaa valda för nästa nordiSKulptur-utställning appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Annika Bergvik-Forsander ny evenemangsproducent på Nordisk kulturkontakt

Evenemangsteamet på Nordisk kulturkontakt har en ny medarbetare. Annika Bergvik-Forsander är bildkonstnär, konstpedagog och konstvetare. Hon har mångårig erfarenhet av konstundervisning, utställningsproduktion och olika former av projektarbete inom konstfältet. Hon tillträdde den 22 oktober som seniorrådgivare för konst- och kulturevenemangsproduktionen vid Nordisk kulturkontakt.

Tidigare har hon arbetat bland annat som rektor vid Nordiska konstskolan i Karleby, som producent och kurator vid Yrkeshögskolan Novias projektrum Energiverket, samt som länskonstnär för visuell konst vid Österbottens konstkommission. Som bildkonstnär har hon hållit ett 50-tal utställningar, senaste år i bland annat München, Helsingfors, Vasa och Lahtis. Hon har också gjort offentliga konstverk och hennes största är fasadväggen Wonderland vid Arabiastranden i Helsingfors.

På fritiden intresserar hon sig för musik, främst inom electronica, hardcore och hiphop, samt litteratur, mode, film och buddhistisk filosofi.

 

The post Annika Bergvik-Forsander ny evenemangsproducent på Nordisk kulturkontakt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

NORDBUK beviljade 9 ansökningar

I årets sista omgång för NORDBUK beviljades 9 projekt, av totalt sett 34 ansökningar.
Det ansökta beloppet för omgången uppgick till 621 455€, och det beviljade beloppet uppgick till 193 893€.

Det beviljades medel för satsningar inom civilsamhället, musikfestivaler och ledarskapsutbildningar inom teaterområdet, bland annat.

The post NORDBUK beviljade 9 ansökningar appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Här är ansökningstiderna för kulturstöd 2020

2020 års ansökningstider för de nordiska och nordisk-baltiska stödprogrammen för kultur- och samhällsaktiviteter har publicerats. Programmen är indelade enligt målgrupp, varav vissa program enbart kan sökas av professionella konst- och kulturutövare medan andra är öppna för vem som helst med en god idé och nätverk i flera nordiska och/eller baltiska länder.

De nordiska kulturministrarna allokerar år 2020 ungefär 5 miljoner euro i de olika stödprogrammen, som administreras av Nordisk kulturkontakt. Håll dig uppdaterad om deadlines och nyheter om stödprogrammen genom att prenumerera på Nordisk kulturkontakts nyhetsbrev!

The post Här är ansökningstiderna för kulturstöd 2020 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Subscribe to our newsletter