Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

En plattform som uppdaterar det kritiska språket om konsthantverk

Nordic Platform for Critical Craft Theory är ett nätverk för utbyte av kunskap och expertis om modernt konsthantverk i Norden. Nätverket fick kortvarigt nätverksstöd år 2018 och konstaterades vara ett av de bästa projekten som fick kortvarigt nätverksstöd under året.

Med ambitionen att skapa en bredare förståelse för konsthantverk som ett diversifierat estetiskt område har nätverket, som består av nordiska experter på konsthantverksteori, bidragit till att stärka det kritiska och analytiska språket om modernt konsthantverk i de nordiska länderna.

Genom seminarier och workshoppar har nätverket modifierat och omformat den nordiska och internationella uppfattningen av vad som räknas som nordiskt. Här inkluderas estetiska traditioner som duodji och icke-nordiska/icke-västerländska konsthantverk som utmanar och vidgar konceptet för en gemensam nordisk estetik, politik och kulturarv.

”Det var en fin möjlighet att förstå de aktuella frågeställningar som mina nordiska kolleger jobbar med på olika håll på fältet: akademiker, producenter, kuratorer, större och mindre aktörer och de underrepresenterade. Det var också ett fantastiskt tillfälle att få insikt i vilka nyckelaktörerna i de respektive nordiska länderna är, vilket jag måste medge att jag inte kände till tidigare. Jag känner att jag fick en massa nya kontakter som jag garanterat kommer att använda och dela med mig av till mina kolleger i framtiden.”

Workshopparna utgjorde ett produktivt ramverk för nytänket om vad som räknas som modernt konsthantverk från Norden. Att bygga redskap och en terminologi som på ett adekvat sätt kan stärka den aktuella diskussionen om och situationen för konsthantverk, hantverkartraditioner och materialitet, tar dock tid. Kritiskt tänkande kräver ny terminologi och nya perspektiv för att mogna och bli en del av det gängse språket.

Nätverksstöd beviljas utan krav på en slutprodukt. Nätverkets medlemmar var eniga om att det finns ett stort värde i workshoppar med öppen utgång, utan ett typiskt fysiskt resultat såsom t.ex. en utställning.

“Jag fick många belägg för att de frågor som behandlades i plattformen, såsom jämställdhet, jämlikhet och diversitet behöver tas in i DNA:t för institutioner såsom vårt museum. Vi försöker faktiskt göra det med vår nya strategi (som är under arbete) och det var fantastiskt att se hur nära kärnan vi kommer med den nya strategin. Den understryker verkligen de teman som diskuterades i plattformen.”

Som en del av detta projekt har Norwegian Crafts publicerat två artiklar på sin webbplats:

The post En plattform som uppdaterar det kritiska språket om konsthantverk appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Delta i enkät om vårt bibliotek, vinn nordiskt bokpaket!

Nordisk kulturkontakts biblioteks uppdrag är att öka kännedom om nordisk kultur och litteratur i Finland. Vi vill nu ta pulsen på kundernas uppfattning om vår samling, bibliotekets digitala program och möjliga framtida digitala satsningar.

Du svarar anonymt men kan, om du vill, uppge dina kontaktuppgifter på slutet för att delta i utlottningen av nyutkomna nordiska böcker!

Undersökningen är öppen till den 15 december.

Länk till undersökningen

The post Delta i enkät om vårt bibliotek, vinn nordiskt bokpaket! appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Tangkongressen

Tangkongressen (The Kelp Congress) var ett konstforskningsprojekt med betoning på nätverkande och kompetensutbyte. Projektets fokus låg på sambanden mellan konstnärlig praxis, tång, sjögräs och samhällen vid kusten. Det initierades med en betoning på det i nordiska länder existerande intresset för miljö- och ekologiaspekter i sammanhanget. Evenemanget fokuserade på konstnärlig forskning och utbyte av kunskap om sjögräsens väsentlighet.

Projektet iscensatte tre utredningar som gav underlag till ett symposium för allmänheten vid Lofoten International Art Festival 2019.  Utredningarna förverkligades i Digermulen, Napp, och Svolvær i Lofoterna, Norge, från 16 till 20 september 2019. Deltagarna var representanter för partnerorganisationer, inbjudna gäster och anmälda via Open Call.

Tangkongressens symposium och det publika evenemanget förverkligades 20–22 september 2019. Symposiet presenterade konstnärlig medling, performanser, förmedling av insikter från de tre utredningarna , two keynotepresentationer, en paneldiskussion och en samling för nätverkande. Kopplingen till LIAF 2019 möjliggjorde också att festivalens deltagare såväl från det lokala, nordiska och globala sammanhanget kunde ta del av innehållet.

Evenemanget dokumenterades i en publikation av Nordnorsk kunstnersenter (NNKS). Ett exemplar går att hitta också i Nordiska biblioteket vid Nordisk kulturkontakt i Helsingfors.

Mera information om projektet hittas här.

The post Tangkongressen appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Fortsatt stöd för kultursamarbete i Norden och Baltikum

De nordiska och baltiska kulturministrarna har beslutat förlänga det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur under åren 2021-2023. Programmet, som är indelat i renodlat resestöd, stöd till nätverk och stöd för residenscentra, strävar till att öka utbytet av kunskap, kontakter och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Det nordisk-baltiska kultursamarbetet har ett drygt decennium på nacken och de baltiska kulturministrarna konstaterade inför beslutet att nyttograden av programmet fortsättningsvis är hög då det hjälper professionella kulturaktörer att skapa kontakter med nordiska kolleger, utveckla partnerskap, utbyta erfarenheter och implementera olika typer av kulturprojekt.

– Det nordisk-baltiska samarbetet – både mellan institutioner och på gräsrotsnivå – har under de senaste decennierna breddats och fördjupats, och kultursektorn har i detta sammanhang spelat en central roll. Utbyte av erfarenheter och partnerskap på kulturens område är kanske det bästa sättet att föra våra länder närmare varandra, och det är därför oerhört glädjande att mobilitetsprogrammet nu har förlängts, säger Stefan Eriksson, direktör för Nordisk ministerrådets kontor i Lettland.

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammets samlade budget för 2020 är cirka 1,8 miljoner euro. Programmet administreras av Nordisk kulturkontakt, vars direktör Ola Kellgren också gläds över förlängningen av programmet.

– Av Nordiska ministerrådets olika stödformer är detta en av de viktigaste, eftersom det dels riktar sig mot professionella kulturutövare, dels och stärker och främjar kontakterna mellan de nordiska och baltiska länderna, säger Kellgren.

Den färöiska författaren Helle Thede Johansen, ordförande för sakkunniggruppen för mobilitetsstöd, poängterar att effekterna från Mobilitetsprogrammet sträcker sig längre än till de aktörer som blir beviljade ekonomiskt stöd. Det möjliggör också att grönlänningar kan få inblick i folkmusik från Litauen, att färöiska författare kan delta i ett litteraturseminarium om ölitteratur på Åland och att konstnärer inom olika visuella konstgenrer och från olika nordiska eller baltiska länder kan samarbeta om produktion och utställning av sina verk på Island.

– Konst och kultur är limmet som knyter ihop de nordiska och baltiska länderna och ska säkra målsättningen om att vi ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Med pandemiutvecklingen har konst- och kulturaktörernas utvecklingsmöjligheter varit starkt begränsade de senaste månaderna och därmed också deras ekonomi. Med hjälp av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet kan nutidens konstnärer skapa Nordens framtida historia, säger Helle Thede Johansen.

Av årets kvarvarande ansökningsrundor kan man fortfarande ansöka om kortvarigt nätverksstöd (fram till den 9 oktober) och mobilitetsstöd (fram till den 19 oktober).

The post Fortsatt stöd för kultursamarbete i Norden och Baltikum appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Beslut av ansökningar till Volt 2020

Ansökningsomgången för Volt 2020 är nu stängd och beslut för ansökningar har fattats av expertgruppen.
Vi tog emot 24 ansökningar, för ett totalt ansökt belopp av 1 023 097€.

Expertgruppen beslutade att bevilja 4 av de 24 inkomna ansökningarna, för et totalt beviljat belopp av 205 968€.

Av de beviljade ansökningarna finns ett projekt som fokuserar på att skapa interaktiva utställningar för barn och unga som har lite, eller ingen möjlighet alls, till att ta del av samtida konst. Projektet som heter Form in Motion är ett samarbete mellan Katrineholms kommun (SE), TransCultural Art Production (NO) och Nordens hus på Färöarna (FO).

Nästa ansökningsomgång kommer att öppna 2021.

The post Beslut av ansökningar till Volt 2020 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Virtual Design Destinations

Nordic-Baltic Design and Craft Collaboration av Adorno en av de många projekten som behövde ställa om sina planer under 2020 på grund av COVID-19. De gjorde det genom att uppdatera planerna inför London Design Festival i september 2020. I stället för att ställa ut fysiska designföremål på plats valde Adorno att revolutionera sättet på vilket vi upplever design och konst online.

Projektplanen var innovativ redan från första början, med en digital utställning med objekt som i 3D-format i den första digitala utställningen någonsin som använder sig av den nya tekniken på det sättet. Adorno bjöd åskådaren in till en virtuell verklighet, där designföremål via mobilen kan placeras i vars och ens egen hemmiljö.

När det blev klart att den fysiska utställningen för London Design Week inte kunde förverkligas som planerat ändrade projektet kurs mot att producera en virtuell helhetsupplevelse. Adorno producerade teman och scenografier för de virtuella utställningarna, bjöd in designers och föremål som skulle presenteras, producerade 3D-modeller, editerade korta presentationsfilmer över deltagande formgivare och skapade interaktiva virtuella miljöer för vart och ett av de åtta nordiska och baltiska länderna som presenterades.

Utöver de åtta helheterna från Norden och Baltikum presenteras på samma plattform ytterligare sex länders designsamlingar.  Under London Design Festival presenterades alla samlingarna också i virtuella guidningar, producerade som intervjuer.

COVID-19 påverkade också utställningens tema, The new reality (Den nya verkligheten). Utställningens presentationstext beskriver sammanhanget på följande sätt:

Medvetenhet om den globala ekologiska, politiska, ekonomiska och sociala krisen som vi hotas av har utökats med oron och skräcken som förorsakas av pandemin. Det tydligare än någonsin att vi behöver tänka om och anpassa sättet som vi lever på. Till all lycka är färdigheten att skapa en ny och bättre verklighet större än någonsin.”  

 

The post Virtual Design Destinations appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Happy End

Happy End – en kunstnerisk undersøgelse af alderdom i Norden av NextDoorProject beviljades stöd för sina olika skeden från Kultur- och konstprogrammet 2015, 2016 och 2017.

Det här tvärkonstnärliga projektet handlade om inklusion av den åldrande befolkningsgruppen och väckte frågor om vår syn på ålderdomen. Det förverkligades i samarbete med vårdhem i alla Nordiska länder. Berättelser om och med åldrande kroppar skapades och dokumenterades med dans, musik, foto, film och teater. Projektet resulterade i performanser, en utställning och en kortfilm av Engeli Broberg.

Dokumentation från projektet kan hittas på http://www.happyendproject.dk

The post Happy End appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Boka en rådgivare för personlig handledning

Höstens ansökningsrundor inom de nordiska och nordisk-baltiska stödordningarna är i full gång! I september intensifierar Nordisk kulturkontakt stödrådgivningen med möjligheten att boka en tid till personlig videohandledning med en stödrådgivare.

Tider finns tillgängliga i tidsintervallet 17–29.9, och den sökande kan antingen välja rådgivning om stödprogrammen generellt eller rådgivning om en särskild stödordning.

Stödrådgivningen sker primärt på skandinaviska eller engelska, enligt önskemål även på finska. Rådgivaren och den ansökande kommer sinsemellan överens om språket för sessionen.

 

The post Boka en rådgivare för personlig handledning appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Norden i Fokus Finland söker kommunikationsrådgivare

Är du nordist och kommunikationsproffs? Vill du jobba med Norden i Fokus?

Norden i Fokus är ett kommunikationsprojekt under Nordiska ministerrådets sekretariat, som har medarbetare stationerade i alla de nordiska huvudstäderna. I Finland är Norden i Fokus medarbetare anställd av Nordisk kulturkontakt i Helsingfors.

Vi söker nu en

KOMMUNIKATIONSRÅDGIVARE
för arbetet med Norden i Fokus i Finland

Norden i Fokus’ syfte är att synliggöra det officiella nordiska samarbetets visioner och program i alla de nordiska länderna. Genom seminarier, stora och små arrangemang och digitala kampanjer bidrar Norden i Fokus till att sätta en nordisk dagordning i de enskilda länderna. Under ledning av Ministerrådets kommunikationsavdelning i Köpenhamn ska Norden i Fokus fånga upp och delta i den nationella debatten med en nordisk vinkel. Norden i Fokus primära målgrupper är medier, opinionsbildare, politiker, ämbetsmän, näringslivsrepresentanter och civilsamhällets olika aktörer.
Som kommunikationsrådgivare inom Norden i Fokus med placering i Helsingfors är du en del av ett team bestående av kolleger i fem nordiska huvudstäder, som planerar och genomför sammanlagt omkring 70 evenemang per år. Vissa projekt ansvarar du för självständigt, andra genomför du i samarbete med ditt nordiska team eller med kollegerna på Nordisk kulturkontakt.
Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors med verksamhet i hela Norden som främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

Till arbetsuppgifterna hör att:

 • Arrangera nordiska seminarier och evenemang, både fysiska och digitala, med fokus på nordisk politik och samhällsutveckling
 • Aktivt följa med i finskt och nordiskt samhällsliv och dagspolitik
 • Synliggöra de visioner och program som är en del av det nordiska samarbetet

Som kommunikationsrådgivare inom Nordiska ministerrådet behöver du:

 • Ha utmärkta nätverk inom politik, samhälle, kultur och media i Finland och övriga Norden samt vara bra på att skapa nya nätverk
 • Vara en god organisatör
 • Vara kreativ, nytänkande och digitalt kunnig –  och aktiv på sociala medier
 • Ha utmärkta kunskaper i svenska och finska och goda kunskaper i engelska samt god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift
 • Ha en relevant utbildning i journalistik, samhällsvetenskap eller liknande ämnen
 • Minst fem års yrkeserfarenhet av kommunikationsarbete

Som person är du utåtriktad, noggrann, flexibel och trivs med att arbeta såväl självständigt med ett uttalat eget ansvar som i team med dina kolleger.

Vi erbjuder dig
ett arbetskontrakt på fyra år enligt Nordiska ministerrådets regler, med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år, och ett intressant och självständigt arbete i en spännande internationell miljö. Enligt gällande nordiska regler kan anställda vid en statlig myndighet i ett av de nordiska länderna få tjänstledigt då man tar emot ett nordiskt arbete. Medarbetare som rekryteras från ett annat nordiskt land får flytten betald och ett etableringsstöd samt lönetillägg enligt Nordiska ministerrådets regler. Tillträde 1.1.2021
Nordisk kulturkontakt har två kontor i Helsingfors (på Sveaborg och i Kajsaniemi). Din huvudsakliga arbetsplats blir på Sveaborg.

Ansökan
Din ansökan på svenska, norska eller danska med bifogad CV och löneanspråk vill vi ha senast 20.9 2020. (Observera att ansökningsportalen stänger vid midnatt lokal dansk tid.)

Om du har frågor, kontakta:

 • Nordiska ministerrådets kommunikationschef Mary Gestrin på mage@norden.org; eller
 • Nordisk kulturkontakts direktör Ola Kellgren på ola.kellgren@nordiskkulturkontakt.org eller tel. +358 5030 28150 (angående frågor om organisationen, arbetsvillkor med mera).

Läs mer om Nordisk kulturkontakt på www.nordiskkulturkontakt.org och Nordiska ministerrådet på www.norden.org

The post Norden i Fokus Finland söker kommunikationsrådgivare appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Metoopodden håller frågan om #metoo i kultursektorn i Norden vid liv

Varför är det viktigt att fortsätta tala om sexuella trakasserier? Hur ser arbetet ut mot sexuella trakasserier ut idag, tre år efter att #metoo rörelsen drog igång över världen? Varför var kultursektorn så kraftigt representerad av offers vittnesmål om trakasserier? Har #metoo rörelsen bidragit till framsteg för ett samhälle utan trakasserier eller tampas vi med samma utmaningar ännu idag?

Den 3 september lanseras Metoopodden, som är en podd där olika kulturaktörer i sju avsnitt pratar om vad som hänt i den kulturella sfären då det kommer till arbetet mot sexuella trakasserier sedan hösten 2017, med utgångspunkt i Finland men med blicken mot Norden.

Metoopodden är en fortsättning på Nordiska ministerrådets satsning på #metoo i kultursektorn år 2019. Podden återkopplar till den seminarieserie om #metoo i kultursektorn i Norden som ordnades i alla nordiska länder och självstyrande områden, på uppdrag av de nordiska kulturministrarna. Den producerades av Nordisk kulturkontakt, med säte i Helsingfors, i samarbete med andra nordiska kulturhus och institut. Podden görs av Nordisk kulturkontakt.

– Det är väldigt fint att de nordiska kulturministrarna fångade upp och verkligen tog frågan om sexuella trakasserier i kultursektorn på allvar.  Jag är väldigt glad över att vi fick ett nytt uppdrag i och med podden och därmed kan hålla frågan om sexuella trakasserier vid liv, säger Ola Kellgren, direktör för Nordisk kulturkontakt.

– Vår strävan med podden har varit att få in ett ungt perspektiv och lyfta upp framsteg som gjorts i arbetet mot sexuella trakasserier, men även ge rum för kritiska röster och synliggöra de utmaningar som ännu finns.

Metoopodden hittas här eller via adressen https://metoopodden.podbean.com/  

För mera information, kontakta:

Direktör Ola Kellgren, Nordisk kulturkontakt tfn +358 50 302 8150
Poddansvarig Madeleine Dunderlin, tfn +358 10 583 1013

The post Metoopodden håller frågan om #metoo i kultursektorn i Norden vid liv appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Biblioteket öppet igen efter lång paus

Nordisk kulturkontakts bibliotek slår upp sina dörrar för kunder igen 11.8. På grund av corona-epidemin samt den vanliga sommarpausen har biblioteket varit stängt i fem månader.

Vi har passat på att inventera samlingarna och massor av pinfärska nyheter finns att låna. Vi påminner kunder om att hålla säkerhetsavstånd och har också begränsat antalet sittplatser i biblioteket för att minska på smittorisken.

Nordisk kulturkontakts evenemang ordnas också från och med augusti i TING-salen som vanligt, dock med begränsad publikmängd.

The post Biblioteket öppet igen efter lång paus appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Andra omgången av Norden 0-30

Stödprogrammet Norden 0-30 har fattat beslut om stöd för årets andra omgång.

Totalt inkom 21 ansökningar som ansökt om 451 791€.
Expertgruppen för Norden 0-30 beslutade om att bevilja 8 projekt, för totalt 183 464€.

Ansökningarna har visat på en stor variation sett till innehåll. Bland annat inkom ansökningar för filmfestivaler för unga filmskapare, och digital aktivism för barn och unga.

Årets sista omgång öppnar den 3 september och stänger den 2 oktober.

The post Andra omgången av Norden 0-30 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Creating space for New Nordic Voices

New Nordic Voices – For Colored Girls was granted funding from the Nordic Culture and Art programme in 2018.

The project New Nordic Voices presents the visibility of Nordic minorities through exploring selected theatre works of iconic Nordic playwrights and juxtaposing them with Global icons from Afro-American, African and Caribbean traditions.

New Nordic Voices was produced by ACT, Afro Cosmopolite Thespians, a professional multi-faceted theatre company in Denmark whose vision is to have multiple cultures share a stage, in cooperation with International Culture Centre Caisa (Finland) and Intercult (Sweden).

The post Creating space for New Nordic Voices appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Subscribe to our newsletter