Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

Beviljade nätverksstöd stärker Norden-Baltikumkopplingen

Under andra och sista omgången 2022 mottog Nordisk kulturkontakt 56 ansökningar för kortvarigt nätverksstöd och fattade beslut om att bevilja stöd till 13 nätverksprojekt. Det totala utdelade beloppet var 245 251 euro.

Den här gången handlar en stor del av de beviljade projekten om scenkonst eller bildkonst. Bland dessa projekt finns dock flera som arbetar tvärkonstnärligt. Speciellt glädjande är att 60 procent av projekten har samarbetspartners både från de nordiska och de baltiska länderna. Sakkunniggruppen anser det viktigt att programmet lyckas med att skapa nya kontakter mellan Norden och Baltikum.

Ett av de beviljade projekten var Art-Based Learning at Nordic Art Museums and Art Galleries som genom ett nätverk vill utveckla professionellt samarbete mellan konstpedagoger från sex institutioner i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Projektet leds av Nordiska akvarellmuseet och syftar till att påverka samhällsutvecklingen genom konstbaserad inlärning.

Nätverksstödet är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som syftar till att stärka konstnärligt och kulturellt samarbete och nätverkande mellan professionella konstnärer och kulturutövare i Norden och Baltikum. Nästa ansökningsomgång arrangeras under vintern 2023 och då kan man ansöka både kortvarigt och långvarigt nätverksstöd. Det kortvariga nätverksstödet är avsett för nätverksprojekt upp till ett år medan det långvariga nätverksstödet är avsett för längre men högst 3-åriga nätverksprojekt.

På sidan Stödda projekt kan du se alla projekt som mottagit stöd i den här och tidigare omgångar.

The post Beviljade nätverksstöd stärker Norden-Baltikumkopplingen appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mobilitetsstöd för resor i Norden och Baltikum

Årets sista ansökningsrunda för stöd inom Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet har avslutats. I denna runda inlämnades 322 ansökningar. Totalt 91 ansökningar beviljades finansiering för konstnärligt samarbete i de nordiska och baltiska länderna. De beviljade stöden uppgick till sammanlagt 153 190 euro. Nästa ansökningsrunda inleds 3 januari och ansökningstiden slutar 31 januari 2023. Resultaten från denna och tidigare ansökningsrundor finns här. Mobilitetsstödet är en del av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur med syftet att stärka konstnärligt och kulturellt samarbete mellan yrkeskonstnärer och kulturproffs i Norden och Baltikum.

The post Mobilitetsstöd för resor i Norden och Baltikum appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Norden er en sang

Musiken knyter oss samman och är en del av allt varande. Det är grundtanken bakom projektet Norden er en sang, en serie workshopar och konserter där musiktradition, pedagogik, dans och nytolkningar skapar en nordisk gemenskap mellan människor, språk och länder. De kringresande musikerna riktar sig till lokala barn, unga och unga vuxna och samarbetar med gästande folkmusiker i varje land de besöker. Interaktionen med publiken är ett starkt inslag i konserterna, som varje workshopvecka utmynnar i.

Norden er en sang fick stöd från Kultur- och konstprogrammet 2021 och workshopar ska hållas i Finland, Island, Norge, Sverige, Danmark och Grönland.

Kulturfält: Musik, bildkonst, design, kulturarv, litteratur, media
Medverkande länder: Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige

The post Norden er en sang appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Stöd från Kultur- och konstprogrammet till 43 projekt

Vid kultur- och konstprogrammets andra omgång för 2022 behandlades 140 ansökningar för totalt 5 014 182 euro. Det budgeterade stödet på 1 494 698 euro fördelades mellan 43 ansökningar vilket motsvarar 31 % av ansökningarna. De enskilda stödsummorna var från 7000 till 90 000 euro.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.

Vi har inte möjlighet att delge respons till enskilda sökande. För information om kriterier, se vänligen programsidan. Ni är välkomna att kontakta oss för rådgivning inför er följande ansökan.

Två ansökningsomgångar per år

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgång öppnar den 7 februari och stängs den 7 mars 2023. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.

 

 

The post Stöd från Kultur- och konstprogrammet till 43 projekt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nordisk satsning på klimatkompensation av kulturprojekt

 

Produktion och förmedling av konst och kultur har i de allra flesta fall en påverkan på klimatet och även om det finns flera sätt att minska klimatavtrycket på så är klimatskompensation ofta nödvändig för att klara klimatneutrala målsättningar. För att bidra till utvecklingen av kompetens, verktyg och riktlinjer på området har de nordiska kulturministrarna fattat beslut om ett gemensamt pilotprojekt.

Många viktiga satsningar är igång för att bidra till en grön omställning av kultursektorn. Flera institutioner och aktörer i Norden har värdefull kompetens som fler bör ta del av och därmed finns en potential för en ökad samordning, strategisk utveckling och utbyte av kunskap, metoder och riktlinjer på nordisk nivå.  Det tar ministrarna fasta på i det nya förslaget om ett pilotprojekt kring klimatkompensation som klubbades igenom på ministrarnas möte i Helsingfors den 2 november.

– Klimakrisen er vår tids største utfordring, og vi må alle må arbeide hardt og finne løsninger slik at den grønne omstillingen kan skje raskere. Den nordiske kultursektoren følger opp og er i gang med prosjektet Bærekraftige kulturopplevelser, som vi nå styrker med en halv million danske kroner. Sammen vil vi arbeide for et grønnere kulturliv og legge til rette for at aktører som går foran på bærekraft bidrar til å dele kunnskap og verktøy, säger Anette Trettebergstuen, Norges kultur- och jämställdhetsminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur 2022.

Verktyg och riktlinjer

Pilotprojektet ska involvera både representanter från de nordiska stödprogrammen och experter inom hantering av klimatkompensation med en målsättning om att understödja kunskapsutbyte och en större medvetenhet.

Projektet ska stödja utvecklingen av verktyg och riktlinjer för hur kulturprojekt ska kunna budgetera för klimatkompensation. Projektet vill därmed kunna bidra till en ökad medvetenhet om klimatkompenserande insatser även bland myndigheter som förvaltar stöd till kultursektorn.

Nya initiativ för hållbara kulturupplevelser

De nordiska kulturministrarna har i sitt kulturpolitiska samarbete enats om att arbeta målinriktat för att främja nya hållbara initiativ inom konst- och kultursektorn i Norden. Pilotprojekt om klimatkompensation är en del av projektet Hållbara kulturupplevelser som är en av flera strategiska satsningar i arbetet med de nordiska statsministrarnas vision om Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Inom ramen för projektet ingår Et grønt veikart for kulturlivet i Norden som helt övergripande ska göra det enklare för nordborna att välja hållbara kulturupplevelser och BærekraftsLAB som undersöker en närmare kopplingen mellan skol- och kultursektorn i hållbarhetsfrågor. Inom projektet genomförs också en studie där könsuppdelad information om kulturkonsumtion jämförs med klimatsavtryck från olika kulturupplevelser.

The post Nordisk satsning på klimatkompensation av kulturprojekt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Gitte Wille från Danmark ny direktör på Nordisk kulturkontakt

Gitte Wille från Danmark blir ny direktör för Nordisk kulturkontakt. Hon kommer närmast från uppdraget som kulturchef för Region Skåne.

Gitte Wille tillträder sitt nya jobb i Helsingfors vid årsskiftet. Hon efterträder Ola Kellberg, som slutade i september efter 7 år på posten.

Nordisk kulturkontakt är en institution under Nordiska ministerrådet som arbetar för att stärka det nordiska samarbetet inom kulturfältet och öka kännedomen om nordisk kultur i Finland.

I Gitte Wille får Nordisk kulturkontakt en erfaren direktör med en bred kulturpolitisk bakgrund. Hon har i sitt yrkesliv arbetat med kultur, turism och näringsfrågor och samarbetat med centrala myndigheter, kulturinstitutioner och föreningar i Norden och internationellt.

Kulturen en samhällsbyggande kraft

Gitte Wille säger att hon tar emot sitt nya jobb med stor glädje. Hon betonar det nordiska samarbetets demokratistärkande funktion och säger att hon är övertygad om kulturens samhällsbetydelse.

– Jag har sett vad konst och kultur gör för oss människor. Min uppfattning är att kulturen är en samhällsbyggande kraft, som kan stimulera gemenskap, har betydelse för människors livskvalitet och mentala hälsa, och som därmed utgör en grundläggande förutsättning för den kreativitet och innovationskraft vi har i Norden. Jag ser fram emot att bidra till att fortsatt sätta det nordiska kultursamarbetet på dagordningen i Finland och världen omkring, säger Gitte Wille.

Jonas Wendel, konstituerade generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, är nöjd med den nya direktören.

– Vi är glada att vi har fått Gitte Wille som ny direktör för Nordisk kulturkontakt. Hon har en bred nordisk erfarenhet och hon är rätt person att bidra till Nordisk kulturkontakts strategi, som fokuserar på bildning, mångfald och tillgänglighet, och som leder upp mot Nordiska ministerrådets Vision 2030, säger Wendel.

Gitte Wille har ett kontrakt på fyra år, med möjlighet till fyra års förlängning.

The post Gitte Wille från Danmark ny direktör på Nordisk kulturkontakt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Subscribe to our newsletter