Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

Här är ansökningstiderna för kulturstöd 2020

2020 års ansökningstider för de nordiska och nordisk-baltiska stödprogrammen för kultur- och samhällsaktiviteter har publicerats. Programmen är indelade enligt målgrupp, varav vissa program enbart kan sökas av professionella konst- och kulturutövare medan andra är öppna för vem som helst med en god idé och nätverk i flera nordiska och/eller baltiska länder.

De nordiska kulturministrarna allokerar år 2020 ungefär 5 miljoner euro i de olika stödprogrammen, som administreras av Nordisk kulturkontakt. Håll dig uppdaterad om deadlines och nyheter om stödprogrammen genom att prenumerera på Nordisk kulturkontakts nyhetsbrev!

The post Här är ansökningstiderna för kulturstöd 2020 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mobilitetsstøtte bevilget til 51 projekter

Mobilitetsprogrammets tredje søknadsrunde for 2019 er nå avsluttet. Nordisk kulturkontakt mottok 159 søknader og et samlet søknadsbeløp på 366 280 €. Mobilitesprogrammet ekspertgruppe bevilget støtte til 51 reiser i Norden og Baltikum til et samlet beløp av 114 840 €.

Runden bar preg av stor variasjon i sjanger og tematikk, samtidig som det var en liten overvekt av søknader fra dansefeltet i denne runden.

En av disse var søknaden fra Lára Stefánsdóttir, en islandsk dansekunstner som reiser til Gøteborg i Sverige for å utvilke et fremtidig prosjekt for Dansekompaniet Spinn. Forestillingen er planlagt som en duett mellom en bevegelseshemmet ung kvinne i rullestol og en annen ikke-funksjonshemmet kvinnelig danser.

Den danske filmskaperen Maia Sørensens har bakgrunn som både danser og koreograf. Hun mottok støtte for sin reise til Färøyene der hun skal holde filmworkshop for tenåringer som gjennom prosjektet også vil utforske egne bevegelsesmønstre i sine hjemlige, hverdagslige omgivelser.

En annen søknad som vakte oppmerksomhet var fra duoen Niklavs Paegle og Laila Zarina som skal reise fra Riga i Latvia til Bergen i Norge for å delta i event-serien IN THE LIBRARY . Paegle er arktitekt, mens Zarina er kunstner og kurator. Sammen forsker og undersøker de problemstillinger knyttet til bibliotekenes kultur og fremtid i den digitale tidsalder – en spesialisert, men samtidig svärt aktuelt tematikk.

Mobilitetsstøtte gir søkere, som kan være enkeltpersoner eller små grupper, tilgang til kontakter, ferdigheter og kunnskap fra forskjellige deler av regionen. Støtte kan også brukes til å presentere kunst og kulturproduksjoner og for å øke interessen for nordisk og baltisk kunst og kultur.

Mobilitetsstøtten er for reise og/eller opphold for profesjonelle kunstnere eller kulturarbeidere i Norden og/eller Baltiske land.

The post Mobilitetsstøtte bevilget til 51 projekter appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Kultursamarbete och hållbarhet diskuterades på Sveaborg

Vilken är kulturens roll i klimatkrisen och hur kan det nordiska kultursamarbetet bidra till en hållbar utveckling? Bland annat dessa frågor dryftades vid det årliga mötet för Nordisk kulturkontakts intressentgrupper som i år arrangerades den 24–25 september på Sveaborg. De två mötesdagarna omfattade informations- och erfarenhetsutbyte mellan sekretariatet, de andra nordiska kulturhusen samt de olika sakkunniggrupperna för stödprogrammen. Programmet kulminerade med en workshop kring hållbar utveckling.

I en värld där klimatförändringarnas omfattning och påverkan på naturen och mänskligheten är svåra att ta in konstaterades artistens och konstens roll vara viktigare än någonsin.

Uppvaknandet till klimatförändringen och västvärldens ohållbara konsumtionsmönster leder också till en förändring i hur vi talar om konst, konstaterade workshopledarna Aura Seikkula och Krista Petäjäjärvi från Centrum för Konstfrämjande (Taike).

”Värdeskapandet i konsten förändras. Konstnären måste föra diskussionen där publikens intressen är. Paradigmskiften pågår också inom konstens roll i beslutsfattande och undervisningen, där artisten får en alltmer dialogisk roll”, sade Petäjäjärvi.

Genom konsten och kulturen får människan en beredskap att ta in och processa dessa omvälvande processer, vilket är en förutsättning för att kunna ändra egna beteenden. Samtidigt konstaterade workshopdeltagarna att artistens roll fortsättningsvis måste vara fri och ostyrd, så att konsten inte instrumentaliseras för mycket, ens i världsförbättrarsyfte.

Som konkreta åtgärder diskuterades bl.a. effektivare och utsläppssnålare resor, möjligheten till P2P-mentorskap, och regelbunden uppföljning som rapporteras och kan sätta exempel inom kulturbranschen.

The post Kultursamarbete och hållbarhet diskuterades på Sveaborg appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nordic Match skapar modeller för ett inkluderande kulturliv

Den 7–10 oktober samlas kreativa proffs från hela Norden i Helsingfors kring en gemensam utmaning: Att jobba fram modeller för ett öppet och tillgängligt kulturliv där unga deltar, tar plats och påverkar. Nordic Match-nätverkets lokala samarbetspart är denna gång Finlands nationalteaters ungdomsteater Kantti.

Det kreativa nätverket och popup-tankesmedjan Nordic Match är initierat och finansierat av Nordisk kulturkontakt och genomförs i samarbete med den kreativa byrån Måndag. Sex yrkesutövande nordiska kreatörer som vardera representerar en kreativ inriktning har valts ut i en öppen ansökningsrunda.

I Helsingfors samlas gruppen kring en samhällsaktuell fråga, definierad av Finlands nationalteater. Som höstens lokala samarbetspart får Nationalteatern under tre dagar ta del av gruppens nordiska erfarenheter om hur teatern kan jobba för att unga självmant ska engagera sig i teaterproduktion och besöka den nationella teaterscenen. Resultatet presenteras vid ett öppet nätverksevenemang den 10 oktober.

Höstens deltagare i Nordic Match är

  • Bára Örk Melsted (Island) – bildkonstnär, skribent och teateraktiv samhällsaktivist
  • Leanna Lunde (Norge), samhällskonstnär med en bakgrund inom teater- och filmproduktion
  • Lina Linde (Sverige) – transmediaproducent och konstnär inom filmbranschen
  • Linh Duong (Finland) – masterstuderande i strategisk design med fokus på social hållbarhet
  • Margaux Gillet (Danmark) – mångårig projektledare inom kreativa industrier och utbildningar
  • Mete Sasioglu (Finland) – filmproducent med fokus på inkluderande av nyinflyttade

Missa inte

The post Nordic Match skapar modeller för ett inkluderande kulturliv appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Åtta projekt beviljades understöd från Volt år 2019

Ansökningsomgången 2019 för Volt – kultur- och språkprogrammet för unga – har slutförts. Den totala utdelade summan är 287 027 euro och de enskilda stöden är till sin storlek mellan programmets ramar på 10 000 och 70 000 euro. Sammanlagt behandlades 27 ansökningar vid den här omgången och åtta projekt beviljades stöd. Här kommer tre exempel på bra Volt-projekt:

Kolme! (Tre!) är ett projekt med syftet att skapa ett starkt samarbetsnätverk mellan ungdomar med anknytning till de östersjöfinska minoritetsspråken och kulturerna i Norge, Finland och Sverige. Projektaktiviteterna kommer att byggas kring skapande innehåll genom olika konstformer vid tre läger. Det samlade materialet presenteras i utställningar och en kort dokumentärfilm som erbjuds till vidare förmedling i flera länder. Innehållet förverkligas av lokala ungdomsorganisationer med syftet att förstärka deltagarnas identitet och känsla av tillhörighet genom ökade kunskaper om den egna kulturen, det egna språket och deras historia. Språken som omfattas av projektet är kvänska, meänkieli och karelska.

Projektet Ångestakademien beviljas likaså stöd för att arrangera tre läger för ungdomar och unga vuxna. De kommer att genomföras i Finland, Sverige och på Färöarna med fokus på hur man med hjälp av fiktion, kultur och skapande kan förebygga psykisk ohälsa. Medierna i projektet kommer att vara animation, film och bild. Tid kommer också att reserveras för samtalsgrupper om kultur, fiktion och möjligheter att förbättra ungas hälsa. Utöver det talade språket utnyttjas möjligheterna som kommunikation genom kroppsspråk och känslospråk kan erbjuda. Projektet verkställs utgående från ungdomarnas behov och önskemål, med stöd av referensgrupper bestående av yrkesverksamma experter på kulturella, sociala och tekniska områden.

Trillebørstur i Nord är ett projekt för 3–8-årige med föreställningar och workshops, där barnen får resa runt i Norden med skottkärran lastad med historier. Genom dem lär de sig om Nordens språk, kulturer och historier. Efter föreställningen får barnen reflektera över och göra bilder och figurer utifrån det upplevda. Projektet bygger på tidigare erfarenheter av projekten ”Nordisk – Nøj, det’ for børn! och ”Kom med! Det gror i Nord,” och kommer att upplevas av barn i fem nordiska länder och områden.

Programmet Volt har i tre års tid möjliggjort kreativa innehåll som väcker intresse för konst, kultur och språk i andra nordiska länder och områden. De beviljade projekten går att hitta under ”Sök projekt” på resultatsidan på Nordisk kulturkontakts nätsidor. Information om kommande ansökningstider kan hittas på vår nätsida i början av 2020.

The post Åtta projekt beviljades understöd från Volt år 2019 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Hållbarhet viktigt tema när mottagare av residensstöd träffades

Vad är residenscentrumens roll i konstens lokala och globala ekosystem? Det var huvudtemat när mottagarna av residensstöd träffades i Riga den 29–30 augusti 2019 som en del av det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur.

Under tvådagarsmötet diskuterades bland annat hur olika residenscentrum jobbar med att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. Bland annat Art Lab Gnesta från Sverige – som deltog i mötet på distans – berättade om sin strategi och kompletterades av det finländska residenscentrumet Mustarinda som har gjort mycket för att verksamheten ska uppfylla dagens hållbarhetsförväntningar. Panelen väckte även bredare diskussion bland deltagarna om vad konstens roll är i dagens hållbarhetsutmaningar. Deltagarna efterlyste politiska beslut och tyckte inte att konstens enda uppgift är att lösa samhällsproblem.

Andra frågor som diskuterades vid mötet var hur lokalsamhällen får nytta av residenscentrumen och vem det egentligen är som får mest nytta – är det residenscentrumet eller konstnären? Paneldiskussionerna presenterade residensaktörer inom olika konstarter med lite avvikande åsikter om syften och målsättningar för konstnärers residensvistelser. Inom somliga konstformer strävar man efter att säkra arbetsro för konstnärer medan andra förväntar starkare deltagande i residenscentrumets övriga verksamhet.

Residency Circle arrangeras vartannat år med syftet att skapa och upprätthålla nätverk bland nordiska och baltiska residensaktörer. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap, kontakter, närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Residensstöd kan sökas en gång om året.

The post Hållbarhet viktigt tema när mottagare av residensstöd träffades appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nya bibliotekarier på Nordisk kulturkontakt

Den här hösten har vi två nya medarbetare på Nordisk kulturkontakts bibliotek!

Kira Nalin jobbar som specialbibliotekarie vid Nordisk kulturkontakts bibliotek från och med den 1 augusti 2019. Hon har studerat sociologi och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet och har jobbat som informatikerassistent vid Helsingfors stadsbibliotek i sex år. Hon har också skrivit en roman som handlar om en tonårspojke med ångest. Kira recenserar skönlitteratur för diverse kulturtidskrifter. En nordisk författare som gjort starkt intryck på Kira är Mare Kandre. Kandres debutverk I ett annat land kom i nytryck förra året.

Kira ansvarar för inköp av vuxenlitteratur, tidskrifter och film på Nordisk kulturkontakts bibliotek. Hon kommer också att ha hand om ungdomar och vuxengrupper som besöker biblioteket. Därtill är hon med och ordnar Litteraturfrukostar och andra inspirerande evenemang i biblioteket.

Madeleine Dunderlin är utbildad litteraturvetare i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hon har tidigare jobbat som timanställd vid biblioteket, men också jobbat som forskningsassistent för diverse projekt vid Helsingfors universitet och som ombrytare vid Svenska litteratursällskapet och har erfarenhet av att moderera litterära samtal. Hon är även litterär ledare på en skönlitterär kurs för studerande vid Medicinska fakulteten. Madeleine tycker om att sköta om sina grönväxter, ta hand om sin hund, lyssna på nordisk folkjazz och att läsa förstås; hennes nordiska boktips just nu är den norska Long Litt Woons Stigen tillbaka till livet, som handlar om svamp – passligt till hösten – och sorg.

Madeleine började som biblioteksfunktionär på Nordisk kulturkontakts specialbibliotek 1.8.2019 och arbetar med kundbetjäning, med bibliotekets vuxenboksamling och jobbar också tillfälligt under hösten som kulturproducent.

 

 

The post Nya bibliotekarier på Nordisk kulturkontakt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev