Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

Beviljade nätverksstöd stärker Norden-Baltikumkopplingen

Under andra och sista omgången 2022 mottog Nordisk kulturkontakt 56 ansökningar för kortvarigt nätverksstöd och fattade beslut om att bevilja stöd till 13 nätverksprojekt. Det totala utdelade beloppet var 245 251 euro.

Den här gången handlar en stor del av de beviljade projekten om scenkonst eller bildkonst. Bland dessa projekt finns dock flera som arbetar tvärkonstnärligt. Speciellt glädjande är att 60 procent av projekten har samarbetspartners både från de nordiska och de baltiska länderna. Sakkunniggruppen anser det viktigt att programmet lyckas med att skapa nya kontakter mellan Norden och Baltikum.

Ett av de beviljade projekten var Art-Based Learning at Nordic Art Museums and Art Galleries som genom ett nätverk vill utveckla professionellt samarbete mellan konstpedagoger från sex institutioner i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Projektet leds av Nordiska akvarellmuseet och syftar till att påverka samhällsutvecklingen genom konstbaserad inlärning.

Nätverksstödet är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som syftar till att stärka konstnärligt och kulturellt samarbete och nätverkande mellan professionella konstnärer och kulturutövare i Norden och Baltikum. Nästa ansökningsomgång arrangeras under vintern 2023 och då kan man ansöka både kortvarigt och långvarigt nätverksstöd. Det kortvariga nätverksstödet är avsett för nätverksprojekt upp till ett år medan det långvariga nätverksstödet är avsett för längre men högst 3-åriga nätverksprojekt.

På sidan Stödda projekt kan du se alla projekt som mottagit stöd i den här och tidigare omgångar.

The post Beviljade nätverksstöd stärker Norden-Baltikumkopplingen appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mobilitetsstöd för resor i Norden och Baltikum

Årets sista ansökningsrunda för stöd inom Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet har avslutats. I denna runda inlämnades 322 ansökningar. Totalt 91 ansökningar beviljades finansiering för konstnärligt samarbete i de nordiska och baltiska länderna. De beviljade stöden uppgick till sammanlagt 153 190 euro. Nästa ansökningsrunda inleds 3 januari och ansökningstiden slutar 31 januari 2023. Resultaten från denna och tidigare ansökningsrundor finns här. Mobilitetsstödet är en del av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur med syftet att stärka konstnärligt och kulturellt samarbete mellan yrkeskonstnärer och kulturproffs i Norden och Baltikum.

The post Mobilitetsstöd för resor i Norden och Baltikum appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Norden er en sang

Musiken knyter oss samman och är en del av allt varande. Det är grundtanken bakom projektet Norden er en sang, en serie workshopar och konserter där musiktradition, pedagogik, dans och nytolkningar skapar en nordisk gemenskap mellan människor, språk och länder. De kringresande musikerna riktar sig till lokala barn, unga och unga vuxna och samarbetar med gästande folkmusiker i varje land de besöker. Interaktionen med publiken är ett starkt inslag i konserterna, som varje workshopvecka utmynnar i.

Norden er en sang fick stöd från Kultur- och konstprogrammet 2021 och workshopar ska hållas i Finland, Island, Norge, Sverige, Danmark och Grönland.

Kulturfält: Musik, bildkonst, design, kulturarv, litteratur, media
Medverkande länder: Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige

The post Norden er en sang appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Stöd från Kultur- och konstprogrammet till 43 projekt

Vid kultur- och konstprogrammets andra omgång för 2022 behandlades 140 ansökningar för totalt 5 014 182 euro. Det budgeterade stödet på 1 494 698 euro fördelades mellan 43 ansökningar vilket motsvarar 31 % av ansökningarna. De enskilda stödsummorna var från 7000 till 90 000 euro.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.

Vi har inte möjlighet att delge respons till enskilda sökande. För information om kriterier, se vänligen programsidan. Ni är välkomna att kontakta oss för rådgivning inför er följande ansökan.

Två ansökningsomgångar per år

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgång öppnar den 7 februari och stängs den 7 mars 2023. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.

 

 

The post Stöd från Kultur- och konstprogrammet till 43 projekt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nordisk satsning på klimatkompensation av kulturprojekt

 

Produktion och förmedling av konst och kultur har i de allra flesta fall en påverkan på klimatet och även om det finns flera sätt att minska klimatavtrycket på så är klimatskompensation ofta nödvändig för att klara klimatneutrala målsättningar. För att bidra till utvecklingen av kompetens, verktyg och riktlinjer på området har de nordiska kulturministrarna fattat beslut om ett gemensamt pilotprojekt.

Många viktiga satsningar är igång för att bidra till en grön omställning av kultursektorn. Flera institutioner och aktörer i Norden har värdefull kompetens som fler bör ta del av och därmed finns en potential för en ökad samordning, strategisk utveckling och utbyte av kunskap, metoder och riktlinjer på nordisk nivå.  Det tar ministrarna fasta på i det nya förslaget om ett pilotprojekt kring klimatkompensation som klubbades igenom på ministrarnas möte i Helsingfors den 2 november.

– Klimakrisen er vår tids største utfordring, og vi må alle må arbeide hardt og finne løsninger slik at den grønne omstillingen kan skje raskere. Den nordiske kultursektoren følger opp og er i gang med prosjektet Bærekraftige kulturopplevelser, som vi nå styrker med en halv million danske kroner. Sammen vil vi arbeide for et grønnere kulturliv og legge til rette for at aktører som går foran på bærekraft bidrar til å dele kunnskap og verktøy, säger Anette Trettebergstuen, Norges kultur- och jämställdhetsminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur 2022.

Verktyg och riktlinjer

Pilotprojektet ska involvera både representanter från de nordiska stödprogrammen och experter inom hantering av klimatkompensation med en målsättning om att understödja kunskapsutbyte och en större medvetenhet.

Projektet ska stödja utvecklingen av verktyg och riktlinjer för hur kulturprojekt ska kunna budgetera för klimatkompensation. Projektet vill därmed kunna bidra till en ökad medvetenhet om klimatkompenserande insatser även bland myndigheter som förvaltar stöd till kultursektorn.

Nya initiativ för hållbara kulturupplevelser

De nordiska kulturministrarna har i sitt kulturpolitiska samarbete enats om att arbeta målinriktat för att främja nya hållbara initiativ inom konst- och kultursektorn i Norden. Pilotprojekt om klimatkompensation är en del av projektet Hållbara kulturupplevelser som är en av flera strategiska satsningar i arbetet med de nordiska statsministrarnas vision om Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Inom ramen för projektet ingår Et grønt veikart for kulturlivet i Norden som helt övergripande ska göra det enklare för nordborna att välja hållbara kulturupplevelser och BærekraftsLAB som undersöker en närmare kopplingen mellan skol- och kultursektorn i hållbarhetsfrågor. Inom projektet genomförs också en studie där könsuppdelad information om kulturkonsumtion jämförs med klimatsavtryck från olika kulturupplevelser.

The post Nordisk satsning på klimatkompensation av kulturprojekt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Gitte Wille från Danmark ny direktör på Nordisk kulturkontakt

Gitte Wille från Danmark blir ny direktör för Nordisk kulturkontakt. Hon kommer närmast från uppdraget som kulturchef för Region Skåne.

Gitte Wille tillträder sitt nya jobb i Helsingfors vid årsskiftet. Hon efterträder Ola Kellberg, som slutade i september efter 7 år på posten.

Nordisk kulturkontakt är en institution under Nordiska ministerrådet som arbetar för att stärka det nordiska samarbetet inom kulturfältet och öka kännedomen om nordisk kultur i Finland.

I Gitte Wille får Nordisk kulturkontakt en erfaren direktör med en bred kulturpolitisk bakgrund. Hon har i sitt yrkesliv arbetat med kultur, turism och näringsfrågor och samarbetat med centrala myndigheter, kulturinstitutioner och föreningar i Norden och internationellt.

Kulturen en samhällsbyggande kraft

Gitte Wille säger att hon tar emot sitt nya jobb med stor glädje. Hon betonar det nordiska samarbetets demokratistärkande funktion och säger att hon är övertygad om kulturens samhällsbetydelse.

– Jag har sett vad konst och kultur gör för oss människor. Min uppfattning är att kulturen är en samhällsbyggande kraft, som kan stimulera gemenskap, har betydelse för människors livskvalitet och mentala hälsa, och som därmed utgör en grundläggande förutsättning för den kreativitet och innovationskraft vi har i Norden. Jag ser fram emot att bidra till att fortsatt sätta det nordiska kultursamarbetet på dagordningen i Finland och världen omkring, säger Gitte Wille.

Jonas Wendel, konstituerade generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, är nöjd med den nya direktören.

– Vi är glada att vi har fått Gitte Wille som ny direktör för Nordisk kulturkontakt. Hon har en bred nordisk erfarenhet och hon är rätt person att bidra till Nordisk kulturkontakts strategi, som fokuserar på bildning, mångfald och tillgänglighet, och som leder upp mot Nordiska ministerrådets Vision 2030, säger Wendel.

Gitte Wille har ett kontrakt på fyra år, med möjlighet till fyra års förlängning.

The post Gitte Wille från Danmark ny direktör på Nordisk kulturkontakt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Extra ansökningsrunda för att stöda ukrainska konstnärer och kulturskapare nu öppen!

Nordisk kulturkontakt har hösten 2022 möjlighet att dela ut extra medel till residensverksamhet för att stöda kulturlivet i Ukraina. Kriget i Ukraina har resulterat i att allt fler ukrainska konstnärer och kulturskapare är i behov av en residensplats utanför landets gränser.  

Specialsatsningen ingår i det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammets modul för residensstöd. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum.

Syftet med satsningen är att möjliggöra en trygg och säker plats för skapande för ukrainska konstnärer och kulturskapare samt främja deras professionella nätverk i Norden och i Baltikum och internationellt. Stödet ska också bidra till att möjliggöra dialog mellan ukrainare och befolkningen i de nordiska och de baltiska länderna.

Deadline för ansökningar är den 31 oktober. 

I samband med satsningen ordnas webbinariet ‘Additional funding for Artist Residencies to support Ukrainian artists’ 11 oktober kl 14:00 (finsk tid), där vår stödprogramsrådgivare går igenom detaljerna för ansökningsrundan och det finns möjlighet att ställa frågor. 

Seminariet ordnas online, via Teams och du kan anmäla dig HÄR.

The post Extra ansökningsrunda för att stöda ukrainska konstnärer och kulturskapare nu öppen! appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mentorskapets första träff går snart av stapeln, lär känna adepterna!

I Oktober 2022 hålls metorskapspilotens introduktionsmöte på plats i Helsingfors med alla 10 mentorer och 10 adepter. Efter detta kommer mentor och adept fortsätta mötas enskilt både online och i respektive hemland regelbundet under de sex månader mentorskapsperioden pågår. Ett gemensamt avslutande möte hålls på plats i Helsingfors i mars 2023. 

Pilotprogrammet för mentorskap inom det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur etablerades för att öka utbytet av kunskap, lärande och erfarenheter i regionen. Målet är att främja växelverkan, hållbarhet och långsiktiga relationer över gränserna mellan erfarna och yngre konstnärer och kulturarbetare. 

Här kan du ytterligare bekanta dig med de adepter som blivit utvalda till att delta i mentorskapspiloten: 

Foto: Donatas Ališauskas

Giedrė Putramentaitė  

Giedrė är frilansande projektledare som just nu specialiserar sig på modern cirkus.  

Hon har omfattande erfarenhet av att leda såväl små- som storskaliga kulturprojekt inom scenkonst. Under sin karriär har hon arrangerat över 15 scenkonstfestivaler, varit kurator för olika program och projekt, arbetat med strategier inom en organisation, samt på det moderna cirkusfältet i Litauen. Giedrė är medlem i föreningen för kulturledare i Litauen (och ledde den i två år) som arbetar med att lobba för detta yrke.  

Giedrė är intresserad av ämnen som ledarskap, ekonomisk hållbarhet och samarbete med näringslivet inom kultursektorn.  

Huvudsaklig konstart: modern cirkus.  

Nuvarande bostadsort: Vilnius, Litauen  

Foto: Gabrielė Janilionytė

Gabrielė Janilionytė  

Gabrielė Janilionytė: Antropolog, ledare av kulturella och sociala projekt, scenkonstproducent, genomför olika interdisciplinära projekt för att skapa förändring i litauiska städer genom samhällsengagemang. En facilitator, hållbarhetsentusiast och en förändringsskapare som vill uppnå positiva sociala effekter i olika sammanhang. Målet är hållbar urban utveckling genom cirkulär ekonomi och grön infrastruktur. Arbetar för närvarande med samfund och leder hållbarhetsprojekt om kompostering och främjande av biologisk mångfald i offentliga gröna stadsområden.  

Huvudsakliga konstarter: arkitektur, bildkonst, kulturarv och teater. 

Nuvarande bostadsort: Vilnius, Litauen  

Foto: Donatas Ališauskas

Tze Yeung Ho  

Tze Yeung Ho (f. 1992) är en norsk kompositör baserad i Helsingfors. Han är arrangör och grundare av projektet OSLOFONI, medlem i arbetsgruppen ECCO inom föreningen ECSA för europeiska musikskapare och styrelsemedlem i konsertserien Periferien – nyMusikk Oslo. Tze Yeung har varit ordförande för den norska avdelningen av UNM-festivalen (Ung nordisk musik).  

Tze Yeungs musik ligger i korsningen mellan olika förståelsefält. Hans verk utforskar tal, översättning, dramaturgi och poetik, med särskilt fokus på flerspråkiga perspektiv. Med utgångspunkt i skandinavisk, finsk-ugrisk och kinesisk poesi och prosa rör sig hans musik i de bräckliga landskapen av (miss)kommunikation genom (o)uttalade ord.  Nära samarbete med levande författare, historieberättare och ordbaserade artister är centralt för hans konstutövande.  

Huvudsaklig konstart: musik  

Nuvarande bostadsort: Helsingfors, Finland  

Foto: Jussi Virkkumaa

Sanna Soni  

Sanna Soni är producent och dockteateragent med en kandidatexamen i kulturförvaltning.  För närvarande arbetar hon inom Aura of Puppets, ett nätverk för fristående professionella dockteaterkonstnärer i Finland. Under de senaste åren har hon specialiserat sig på samtida visuell teater och dockteaterproduktion, och hon har över sju års erfarenhet som konstnärsagent. Sanna har bred erfarenhet av såväl storskaliga som mer intima teaterproduktioner samt av festivaler och projekt. Hon har varit produktionschef och medlem i kuratorsteamet för den internationella dockteaterfestivalen TIP-Fest i Åbo i några år. Huvudsakligen arbetar hon på det fristående scenkonstfältet. Till hennes största professionella ambitioner hör att skapa mer hållbara arbetsförhållanden för självständiga konstnärer nationellt och internationellt. Sannas hobby är att undervisa i indisk folk- och Bollywood-dans.  

Huvudsaklig konstart: teater  

Nuvarande bostadsort: Åbo, Finland  

Foto: Rebekka Bohse Meyer

Rebekka Bohse Meyer  

Rebekka Sofie Bohse Meyer är performansdesigner som skapar immersiva performativa installationer. Hon har en bakgrund inom musik, så ljud utgör kärnan i hennes verk och hon har jobbat med rumsligt ljud, generativt ljud och ljud för AI. Det har lett vidare till ett intresse för ny teknik och utforskande av immersiva kvaliteter hos virtuell verklighet. För närvarande arbetare hon med att kombinera ljud, performans och ny teknik i en VV-opera.    

Rebekka Bohse Meyer främjar andra interdisciplinära och performativa artisters arbete genom sitt arbete som kurator och grundare av utställningsplattformen BUNKER i Köpenhamn.    

Huvudsakliga konstarter: media, musik, teater, design  

Nuvarande bostadsort: Köpenhamn, Danmark  

Foto: Keithy Kuuspu

Laura Cemin  

Laura Cemin (f. 1992, Italien) bor och arbetar i Helsingfors, Finland. Hennes verk, som ofta visas i gallerier och på icke-traditionella platser, sammanför element av performans, text och temporalitet med syftet att utmana gränserna mellan dans och visuell konst. Hon avlade examen vid Konsthögskolan vid Umeå universitet 2019 och är därtill utbildad inom balett och modern dans.
Hennes verk har visats internationellt på gallerier, teatrar och museer, så som Norrlandsoperan (SE), Bildmuseet (SE), Museum für Neue Kunst (DE) och Kiasma (FI). Parallellt med sitt praktiska konstutövande arbetar hon som dansdramaturg och gästlärare vid Estlands konstakademi.   

Huvudsakliga konstarter: visuell konst, dans  

Nuvarande bostadsort: Helsingfors, Finland  

Foto: Lukas Lund

Sandra Cecilie Quist Lund  

Sandra är utbildad vid Biskops Arnös författarskola och Konstfack i Sverige. Hon har publicerat poesi i Kritiker och OVBIDAT, och har skrivit recensioner i olika tidskrifter. Hon har en bachelorexamen i litteraturhistoria från Aarhus universitet och en magisterexamen i litteratur, kultur och media från Lunds universitet, med specialisering på poetik och performativ kritik. Sandra har arbetat med hybridformer av kritik på bastard, en plattform för experimentell performanskonst, koreografi och interdisciplinär konstpraktik. För närvarande arbetar hon inom förlagsvärlden som redaktör och översättare av barnlitteratur, tidigare har hon arbetat på utställningsplattformen Forlaget Gestus. Sandra är intresserad av litteratur på ett utvidgat fält, poesi i marginalen, performanskonst, samt arkivestetik. På senaste tid har hon utforskat visuell poesi och bidragit till tidskiften ToCall.  

Huvudsaklig konstart: litteratur  

Nuvarande bostadsort: Köpenhamn, Danmark  

Foto: Livia Schweizer

Manca Dornik  

Manca Dornik (f. 1995) är en slovensk ackordeonist som nyligen avlade examen vid Sibelius-Akademins för den finska dragspelspionjärn, professor Matti Rantanen. Utöver dragspel studerade hon även dirigering och komposition. Manca har deltagit i många internationella tävlingar och vunnit flera första och andra platser och pris. Hon har redan varit solist för ett flertal orkestrar. Så tidigt som 2015 fick hon det främsta priset för slovenska studerande, Prešeren-priset, för sin musikaliska verksamhet.   

Manca uppträder aktivt som solist och kammarmusiker. Hon har gjort många framföranden och inspelningar på viktiga internationella festivaler. Under hela sin karriär har hon fokuserat på intensivt samarbete med kompositörer och hon har spelat in och uruppfört många nya musikverk som innehåller dragspel. Hennes intresse för samtida musik har prisbelönts med Kranichstein Stipendiumpreis i Darmstadt. Manca har nyligen spelat in sitt debutalbum ”Elements” på Orpheus Classical Label (NYC, London, Madrid).  

Huvudsaklig konstart: musik  

Nuvarande bostadsort: Helsingfors, Finland  

Foto: Aki Viren

Inka Kynkäänniemi  

Inka Kynkäänniemi bor i Helsingfors och arbetar med video, skulptur, installation och text. Hennes verk handlar ofta om tid, kollektivt delade känslor och de olika relationer som varelser, föremål och samhällen skapar med världen och varandra. Samarbete spelar en nyckelroll i hennes konst. Under de senaste åren har hon arbetat tillsammans som en duo med konstnären Iiris Kaarlehto. Hon har en konstmagisterexamen från Bildkonstakademin i Helsingfors.  

Huvudsakliga konstarter: visuell konst, film, hantverk  

Nuvarande bostadsort: Helsingfors, Finland  

Foto: Jari Hannuniemi

Amanda Hakoköngäs  

Amanda Hakoköngäs (f. 1993, Finland)  är kulturarbetare, skribent och utställningsskapare från norra Finland, Lappland. Sedan 2019 arbetar hon vid Aines konstmuseum i Torneå, på gränsen mellan norra Finland och Tornedalen i Sverige. Hon skriver aktivt artiklar och recensioner om konst och kultur i nordliga områden. För närvarande är hon intresserad av olika strukturer hos textilier, dramaturgi och utställningsrum och beröringspunkter mellan sådana rum.   

Åren 2021–2022 deltog hon i postgraduala kuratorstudier vid den belgiska konstskolan KASK i Gent, och har en magisterexamen i visuell kultur, kuratering och samtidskonst från Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet i Helsingfors, där hon också studerade för en kandidatexamen i textildesign och scenografi. Hon har även gått på skrivarlinjen vid Kritiska högskolan i Helsingfors.  

Huvudsakliga konstarter: visuell konst, design, arkitektur, kulturarv  

Nuvarande bostadsort: Tervola/Torneå/Helsingfors, Finland 

Ifall du ännu inte hunnit bekanta dig med mentorerna och mentorskapsprogrammet kan du göra det HÄR. 

 

The post Mentorskapets första träff går snart av stapeln, lär känna adepterna! appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Månadens nordiska film runtom i Finland i höst

Välkommen att njuta av den nordiska filmens otroliga bredd en gång i månaden från september till december!

Filmserien Månadens nordiska film ger filmvänner och skolelever på tio orter möjligheten att uppleva bl.a. följande filmer denna höst: norska The Worst Person in the World, isländska Lamb, svenska Utvandrarna och danska Miss Viborg. Vi har också glädjen att förevisa två dokumentärfilmer från Grönland och Färöarna.

Repertoaren varierar ortvis och förhandsanmälda skolgrupper har fritt inträde till visningarna.

Serien arrangeras av: Walhalla ry, Svenska nu, Pohjola-Norden, Nordisk kulturkontakt

I samarbete med: Svenska veckan, Folktinget, Danmarks ambassad i FInland, R&A kiertue

Lokala samarbetspartners:

Esbo: Hanaholmens kulturcentrum, Svenska nu
Tavastehus: Museo Militaria & Bio Rex, Kino Tavast
Joensuu: Elokuvateatterikeskus Tapio, Pohjois-Karjalan elokuvayhdistys ry & Pohjola-Norden
Jyväskylä: Kino Aurora, Mellersta finlands filmcentrum
Uleåborg: Elokuvateatteri Studio, Uleåborgs filmcentrum
Tammerfors: Arthouse Cinema Niagara, Birkalands filmcentrum
Haparanda: Tornionlaakson museo, Pohjola-Norden
Åbo: Logomo, Egentliga Finlands filmcentrum
Vasa: Bio Ritz, Botnia filmcentrum

Mera information om filmerna och visningarna hittar du på walhalla.fi

The post Månadens nordiska film runtom i Finland i höst appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Jesper Smed Jensen t.f. direktör

Jesper Smed Jensen har tillträtt som tillförordnad direktör på Nordisk kulturkontakt. De senaste fyra åren har Jesper arbetat som seniorrådgivare i kulturteamet vid Nordiska ministerrådets sekretariat, varifrån han lånas ut till Nordisk kulturkontakt till dess att en ny direktör för NKK är utsedd.

Jesper kom till det nordiska kultursamarbetet från Slots- og kulturstyrelsen i Danmark, där han bland annat ledde utvecklingsarbeten inom Statens Kunstfond och de många stödprogram som Slots- och kulturstyrelsen administrerar. Till utbildningen är han cand.mag i musikvetenskap, film- och medievetenskap.

The post Jesper Smed Jensen t.f. direktör appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Kvällsöppet tre dagar i veckan på Nordisk kulturkontakts bibliotek i höst

Från och med den 6 september har Nordisk kulturkontakts bibliotek på Kajsaniemigatan 9 kvällsöppet fram till kl. 19 från tisdag till torsdag för att flera skall hinna besöka oss efter jobbet. Så passa på och stick dig in för att låna lite höstläsning nu när kvällarna så småningom börjar mörkna!

Öppettider från och med 6.9:

Ti-to 12–19
Fr 12–16

The post Kvällsöppet tre dagar i veckan på Nordisk kulturkontakts bibliotek i höst appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Norden i fokus söker senior kommunikationsrådgivare

Är du nordist och kommunikationsproffs?

Norden i Fokus är ett kommunikationsprojekt under Nordiska ministerrådets sekretariat, som har medarbetare stationerade i alla de nordiska huvudstäderna. I Finland är Norden i Fokus medarbetare anställd av Nordisk kulturkontakt i Helsingfors.
Vi söker nu en kommunikationsrådgivare för arbetet med Norden i Fokus i Finland.

Norden i Fokus’ syfte är att synliggöra det officiella nordiska samarbetets visioner och program i alla de nordiska länderna. Genom seminarier, stora och små arrangemang och digitala kampanjer bidrar Norden i Fokus till att sätta en nordisk dagordning i de enskilda länderna. Under ledning av Nordiska ministerrådets kommunikationsavdelning i Köpenhamn ska Norden i Fokus fånga upp och delta i den nationella debatten med en nordisk vinkel. Norden i Fokus primära målgrupper är medier, opinionsbildare, politiker, ämbetsmän, näringslivsrepresentanter och civilsamhällets olika aktörer.

Som kommunikationsrådgivare inom Norden i Fokus med placering i Helsingfors är du en del av ett team bestående av kolleger i fem nordiska huvudstäder, som planerar och genomför sammanlagt omkring 70 evenemang per år. Vissa projekt ansvarar du för självständigt, andra genomför du i samarbete med ditt nordiska team eller med kollegerna på Nordisk kulturkontakt.Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors med verksamhet i hela Norden som främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

Till arbetsuppgifterna hör att:
 • Arrangera nordiska seminarier och evenemang, både fysiska och digitala, med fokus på nordisk politik och samhällsutveckling
 • Kommunicera nordiska visionen 2030 och nordiskt samarbete i finländska och nordiska kanaler
 • Aktivt upprätthålla och utöka nätverk på finska och svenska i Finland
 • Bevaka finskt och nordisk dagspolitik
Som kommunikationsrådgivare inom Nordiska ministerrådet behöver du:
 • Ha utmärkta nätverk inom politik, samhälle, kultur och media i Finland och övriga Norden samt vara bra på att skapa nya nätverk
 • Vara en mycket god organisatör och projektledare
 • Vara kreativ, nytänkande, digitalt kunnig och aktiv på sociala medier
 • Ha utmärkta kunskaper i svenska och finska och goda kunskaper i engelska samt god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift på dessa språk
 • Ha en relevant utbildning inom t.ex. samhällsvetenskap, journalistik eller liknande ämnen
 • Minst fem års yrkeserfarenhet av kommunikationsarbete
 • Som person är du utåtriktad, noggrann, flexibel och trivs med att aTrbeta såväl självständigt med ett uttalat eget ansvar som i team med dina kolleger runtom i Norden.
Vi erbjuder dig

ett arbetskontrakt på fyra år enligt Nordiska ministerrådets regler, med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år, och ett intressant och självständigt arbete i en spännande internationell miljö. Enligt gällande nordiska regler kan anställda vid en statlig myndighet i ett av de nordiska länderna få tjänstledigt då man tar emot ett nordiskt arbete. Medarbetare som rekryteras från ett annat nordiskt land får flytten betald och ett etableringsstöd samt lönetillägg enligt Nordiska ministerrådets regler.
Nordisk kulturkontakt har två kontor i Helsingfors (på Sveaborg och i Kajsaniemi). Din huvudsakliga arbetsplats blir på Sveaborg.

Ansökan

Din ansökan på svenska, norska eller danska med bifogad CV och löneanspråk vill vi ha senast 18.9 2020. (Observera att ansökningsportalen stänger vid midnatt lokal dansk tid.)

För mer information

Om du har frågor, kontakta:

 • Nordiska ministerrådets kommunikationschef Niina Aagaard på niiaag@norden.org; eller
 • Nordisk kulturkontakts direktör Jesper Smed Jensen på jesper.smed.jensen@nordiskkulturkontakt.org eller tel. +45 60 39 42 74 (angående frågor om organisationen, arbetsvillkor med mera).

Läs mer om Nordisk kulturkontakt på www.nordiskkulturkontakt.org och Nordiska ministerrådet på www.norden.org

The post Norden i fokus söker senior kommunikationsrådgivare appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nordisk kulturkontakt söker kulturproducent

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors med verksamhet i hela Norden. Vi främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

Vi söker nu en KULTURPRODUCENT

till vårt mötesplatsteam som ansvarar för att producera och genomföra evenemang och aktiviteter i Helsingfors och övriga Finland. Tillsammans med teamet ansvarar du för att Nordisk kulturkontakt med vår vision som grund erbjuder ett bra, relevant och inspirerande program som profilerar nordisk kultur, kulturpolitik och Norden i Helsingfors och Finland.

De mångsidiga arbetsuppgifterna organiseras inom teamet med ett gemensamt ansvar för utförandet.  En god samarbets- och kommunikationsförmåga är en förutsättning, också i dialogen med våra externa samarbetspartners på lokal, nationell och nordisk nivå. Arbete på kvällar och helger förekommer.

I arbetsuppgifterna ingår
 • planläggning av program i samarbete med mötesplatsteamet
 • produktion, koordination och marknadsföring av kulturevenemang, utställningar och seminarier – även arrangemang med ett bredare samhällsperspektiv kan förekomma
 • samarbete med andra för verksamheten viktiga institutioner eller parter.
Vi förväntar oss att du har
 • en mångsidig arbetserfarenhet, bland annat av att arrangera kulturevenemang och seminarier
 • relevant högskole-/universitetsutbildning inom konst, kulturproduktion eller liknande ämnen
 • erfarenhet av samordning, koordinering, projektadministration samt budgethantering
 • goda kunskaper om det nordiska kulturlivet samt relevanta nätverk
 • ett lösningsorienterat och flexibelt arbetssätt
 • god kommunikativ förmåga i tal och skrift
 • ett gott visuellt öga samt erfarenhet av att hantera sociala medier
 • god förmåga att möta olika människor och obehindrat framträda inför publik
 • utmärkta kunskaper i  ett skandinaviskt språk samt engelska.

Vi värdesätter normkreativitet och förmågan att införa nya perspektiv på det nordiska kultursamarbetet.

Vi erbjuder dig

Ett omväxlande och kreativt arbete i en nordisk institution. Medarbetare som rekryteras från ett annat nordiskt land får flytten betald och ett etableringsstöd samt lönetillägg enligt Nordiska ministerrådets regler. Vi erbjuder ett arbetskontrakt på 4 år heltid med möjlighet till förlängning ytterligare 4 år. Nordisk kulturkontakt har två kontor i Helsingfors, ett på Sveaborg och ett i centrum. Din arbetsplats blir i huvudsak på Kajsaniemigatan i centrala Helsingfors.

Ansökan

Din ansökan med bifogad CV och löneanspråk vill vi ha senast 11.09.2022. Ansökan sänds in via Nordiska ministerrådets ansökningsportal (observera att ansökningsportalen stänger vid midnatt dansk tid.) Skriv din ansökan på svenska, danska eller norska. Ansökningarna behandlas fortlöpande. Tillträde 09.01.2023 eller enligt överenskommelse.

Mer information

Frågor gällande arbetets innehåll besvaras av seniorrådgivare/ kulturproducent Annika Bergvik-Forsander, tfn +358 10 583 1015, annika.bergvik-forsander(at)nordiskkulturkontakt.org

För frågor gällande arbetsförhållanden och villkor kontakta ekonomi- och personalchef Titti Schulman, tfn +358 10 583 1003, titti.schulman(at)nordiskkulturkontakt.org

 

The post Nordisk kulturkontakt söker kulturproducent appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev